SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Åsele Idrottsklubb
Ishockey startsida

Försäkring för aktiva
Spelarförsäkring för licensierade spelare
Förbundets licens- och ungdomsförsäkring 

Försäkringen omfattar ersättning vid olycksfallsskada.

VAD ÄR EN OLYCKSFALLSSKADA?
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid
• total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)
• ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)
• fraktur (dock inte stressfraktur)
• solsting, värmeslag och förfrysning
Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott.
Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

ERSÄTTNINGAR

AKUTERSÄTTNING
Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. För att du ska få rätt till ersättning krävs att du har fått vård hos en legitimerad läkare som du dessutom kan uppvisa uppgift om diagnos från. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket (spara därför alltid originalkvitto). Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Ersättning för sönderklippta kläder lämnas när kläder klipps sönder av sjukvårdspersonal i samband med vård. Högsta ersättning är 15% av ett prisbasbelopp.

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller med en självrisk på 5% av ett prisbasbelopp vid varje skadetillfälle.

TANDSKADEKOSTNADER
Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Om det redan vid skadetillfället förelåg/fanns ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna har Svedea rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek.
Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor.
För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.
Slutbehandling kan skjutas upp till efter 25 års ålder under förutsättning att Svedea innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen.
Uppskjuten behandling måste avslutas innan den försäkrade fyller 30 år.
Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skada är alltid ett prisprisbasbelopp oavsett Folktandvårdens prislista.
Samtliga kostnader ska vara godkända av Svedea innan behandlingen påbörjas.
Högsta ersättning vid skada är ett prisbasbelopp.

SJÄLVRISK
För försäkrade gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser (paragraf 1:10) om att använda tandskydd som är tillverkade av tandläkare/tandklinik. I händelse av skada ska den försäkrade kunna stryka att tandskydd har används vid skadetillfället. Den försäkrade ska även kunna uppvisa ett intyg utfärdat av tandläkare som styrker innehavet av tandskydd. Om försäkrad ej uppfyller ovanstående gäller försäkringen med en självrisk på 10% av prisbasbeloppet vid varje tillfälle.

MEDICINSK INVALIDITET
Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell.
• Då invaliditetsgraden är lägre än 5 % utbetalas 3 500 kr
• För skador som är bedömda till mellan 5 % och 74 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
• För skador bedömda till 75 % eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp.
Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

DÖDSFALLSERSÄTTNING
Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

KRISFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

SÅ HÄR GÖR DU OM DU SKADAR DIG
Vid skada ringer du Svedea på tel: 0771 – 160 199.

ANNAT BRA ATT VETA:

SKATTEBESTÄMMELSER
Utbetalda ersättningar är inkomstskattefria.

DUBBELFÖRSÄKRING
Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa.
Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring.
Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

VILKA ÄR FÖRSÄKRADE

LAGFÖRSÄKRINGEN
Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag för vilket lagförsäkringsavgift är betald till distriktsförbundet. OBS! För att försäkringen ska vara giltig ska spelarna också vara registrerade i spelarkortsregistret. Samtliga spelare ska vara registrerade i Spelarkortsregistret.

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN
Försäkrade är ungdomar, yngre än 10 år, inom förening ansluten till Svenska Ishockeyförbundet. Ungdomsförsäkringen är premiefri.

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Ishockeyförbundet, distrikts- ishockeyförbund eller av förening anordnad match, organiserad träning i ishockey eller ishockeyskola samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

LAGFÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller under den försäkringsperiod för vilken spelaren är registrerad i spelarkortsregistret. Giltighetstiden förlängs med ett efterskydd som gäller under oktober månad efter försäkringsperiodens slut, dock längst t o m dagen före registrering sker för ny försäkringsperiod. För spelare som anmäls under perioden 15 maj-30 september gäller försäkringen också för hela den kommande försäkringsperioden som börjar 1 oktober.

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller per försäkringsperiod 1 oktober - 30 september. Försäkringen förlängs med ett efterskydd som gäller under oktober månad det kalenderår man fyller 10 år, dock längst t o m dagen före registrering av försäkring.

ALLMÄN INFORMATION

Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av särskilt försäkringsbevis/produktblad samt försäkringsvillkoren.

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.

Skador skall anmälas till Svedea, tel +46 771 160 199
Skadeanmälan online 

För eventuell frågor kontakta:
Svedea Specialförsäkring
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 38
Tel: 0771 – 160 199
E-post: idrottsskador@svedea.se
Läs mera om försäkringen och villkor via länken nedan.
http://www.svedea.se/gruppforsakringar/ishockey
 
Huvudpartners